TAILIEUCHUNG - TÀI LIỆU: AMIN - AMINOAXIT

Bài Amin chuyển sang chương Amin-Amino axit-protein hay có thể gọi là chương về các hợp chất chứa nitơ. Bài Amin trona1a1ch giáo khoa cũ chỉ viết một số khái niệm sơ lược rồi viết về anilin | I. 2. BAN KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VẢN Chương 3. Amin. Aminoaxit. Protein . Amin - Định nghĩa phân loại đổng phân danh pháp tầm quan trọng. - Tính chất hóa học tính bazơ tính chất của vòng benzen trong phân tử amin thơm . ứng dụng. . Amino axit Định nghĩa phân loại tính chất ứng dụng Phần tính chất giới thiệu tính axit - bazơ của dung dịch amino axit một cách đầy đủ hơn. . Peptit và protein Định nghĩa sơ lược về cấu trúc và tính chất. Các khái niệm Enzim axit nucleic. . Luyện tập Tính chất của amin amino axit. . Kiểm tra viết 1 II. NỘI DƯNG MỘT số CHƯƠNG BÀI HOẶC CHỦ ĐỂ trong SÁCH GIÁO KHOA Chương 3 Amin - Aminoaxit - Protein 8 tiết 6 lý thuyết 1 luyện tập 1 thực hành 1. Mục tiêu - Biết cấu tạo phân tử và cấu trúc của amin amino axit protein và axit nucleic. - Biết vai trò trong cuộc sống của amin aminoaxit protein axit nucleic và enzym . - Hiểu cấu tạo và tính chất của amin amino axit và protein. - Vận dụng đuợc kiến thức để giải các bài tập và giải các hiện tuợng trong cuộc sống liên quan với bài học. 2. Những điểm mới về nội dung so với sách giáo khoa cũ. - Bài Amin chuyển sang chuơng Amin - Amino axit - Protein hay có thể gọi là chuơng về các hợp chất chứa nitơ. - Bài Amin trong sách giáo khoa cũ chỉ viết một số khái niệm sơ lược rồi viết riêng về anilin. Trong sách giáo khoa mới có bài đầy đủ về amin mang tính khái quát hơn. - Bài Amin ở SGK ban Nâng cao có thêm phản ứng với HNO2. Việc điều chế amin từ dẫn xuất halogen phù hợp với việc xây dựng khái niệm amin trên cơ sở amoniac giúp học sinh đặc biệt là học sinh ban Cơ bản dễ dầng hiểu được tính bazơ của amin. - Bài Amino axit có thêm dạng cấu trúc ion luỡng cực với SGK Nâng cao có phản ứng với 2 HNO2 tương tự amin . - Thêm khái niệm về peptit sơ lược về các loại cấu trúc của protein khái niệm về axit nucleic và enzim. 3. Những điểm cần lưu ý - Một số vấn đề mới đưa vào chương trình chỉ là khái niệm sơ lược vì vậy chỉ cần giảng ở mức độ như trong sách giáo khoa như khái niệm về peptit axit nuleic

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN