TAILIEUCHUNG - Quyết định số 73/2007/QĐ-BTC

Quyết định số 73/2007/QĐ-BTC về việc giảm giá bán xăng do Bộ tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 73 2007 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢM GIÁ BÁN XĂNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Điều 5 Điều 6 của Pháp lệnh giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 40 2002 PL-UBTVQH ngày 26 4 2002 Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Điều 3 Nghị định số 170 2003 NĐ-CP ngày 25 12 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá Căn cứ Nghị định số 55 2007 NĐ-CP ngày 06 4 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu Căn cứ Thông báo số 151 TB-VPCP ngày 15 8 2007 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Sau khi thống nhất với Bộ Công Thương QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu tại thị trường trong nước thực hiện giảm giá bán lẻ 500 đ l cụ thể giá bán lẻ xăng tối đa ở nhiệt độ thực tế đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng tại các địa bàn gần cảng nhập khẩu xăng dầu vùng 1 như sau - Xăng không chì RON 95 đ l - Xăng không chì RON 92 đ l - Xăng không chì RON 90 đ l - Xăng không chì RON 83 đ l Giá bán lẻ xăng tại các địa bàn xa cảng nhập khẩu xăng dầu vùng 2 không vượt quá 2 giá bán lẻ tại vùng 1. Các địa bàn thuộc vùng 1 vùng 2 thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương tại Quyết định số 0674 2004 QĐ-BTM ngày 31 5 2004. Điều 2. Địa điểm bán hàng - Bán buôn Hàng được giao tại kho trung tâm tỉnh thành phố trên phương tiện bên mua - Bán lẻ Hàng được bán tại cây xăng và cửa hàng bán lẻ ở các tỉnh thành phố trên phương tiện bên mua. Điều 3 Trách nhiệm của các Bộ ngành địa phương và các đơn vị sản xuất kinh doanh - Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mặc dù các chủng loại xăng được giảm giá bán lẻ như quy định tại Điều 1 nhưng các doanh nghiệp các đơn vị hành chính sự nghiệp vẫn phải triệt để thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0