TAILIEUCHUNG - Mẫu TP-LS-13: Đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam

Mẫu TP-LS-13: Đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt NamViệc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục. | Tên tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài Tên tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỚI HÌNH THỨC LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chúng tôi gồm: (tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài) Quốc tịch:. Thành lập ngày tháng năm Địa chỉ trụ sở chính: Tel: . Fax: Email: Website: Và: (tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam) Giấy đăng ký hoạt động số: .do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) cấp ngày//. Địa chỉ trụ sở chính: Tel: Fax: Email: Website: Xin phép thành lập Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam với các nội dung sau đây: Tên đầy đủ của Công ty luật: Trụ sở của Công ty luật đặt tại tỉnh (thành phố): Lĩnh vực hành nghề: Thời hạn hoạt động: Họ và tên luật sư - Giám đốc Công ty luật: Họ và tên luật sư - Phó Giám đốc Công ty luật: Số lượng luật sư nước ngoài, luật sư Việt Nam, nhân viên Việt Nam và nhân viên nước ngoài dự kiến làm việc tại Công ty: Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập Công ty. Người đứng đầu Tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Người đứng đầu Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu có)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN