TAILIEUCHUNG - Amin tiết 18

Cho 5,9g một amin đơn chức X tác dụng với dung dịch HCL vừa đủ sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y làm bay hơi dung dịch Y td9u77o75c 9,55g muối khan. tìm công thức ứng với công thức phân tử X là. | 4 AMIN I-Khâi niệm phan loại danh pháp đổng phân 1-Khai niệm H-NH 3 ch3 -nh2 ch2 ch-nh2 C6H5 -NH2 H-NH ch3 -nh ch2 ch-nh c6h5 -nh H c2h5 c2h5 ch3 H-N - H ch3 -n - ch3 c6h5 -n - ch3 H c2h5 CH 3 Là dẫn xuất của NH3 khi thay thê lần lượt các nguyên tử H bằng các gốc hiđrocacbon no. không no thơm. Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa 15 2-Phan loai CH3NH2 ch2 ch nh2 C6H5NH2 C2H5NH2 C2H5NHCH3 CH3 3N 3-Danh pháp Gôc-chức Ten các gốc hiđrocacbon Thứ tự a b c amin Thay thê Coi lá dán xuất của hiđrocacbon tương ứng amin Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN