TAILIEUCHUNG - Mẫu TP-LS-06: Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Mẫu TP-LS-06: Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố). Tên tôi là:. Nam, nữ Sinh ngày././ Chứng chỉ hành nghề luật sư số. Ngày cấp// Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố) đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân với các nội dung sau đây: 1. Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): Sinh ngày././ Chứng minh nhân dân số: Ngày cấp././ Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: 2. Địa điểm giao dịch: Điện thoại:. Fax:. Email: 3. Lĩnh vực hành nghề: Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định. Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm. Luật sư (Ký và ghi rõ họ tên)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN