TAILIEUCHUNG - Amin, Aminoaxit và protein

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hidro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hidrocacbon ta được amin. Trong phân tử amin, nguyên tử N có thể liên kết với 1 hoặc 2 hoặc 3 gốc hidrocacbon | CHÀO MỪNG QUÝ THÀY CÔ VÈ DỰ TIẾT -VHỌC HÔM NAY CHƯƠNG 3 AMIN AMINOAXIT VÀ PROTEIN BÀI 9 AMIN I - KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI ĐANH PHÁP VẰ ĐÒNG PHAN -Ể J Ấ r t Ă sô ví dụ vê amin ch3 -nh2 ch3 -nh-ch3 ch3 -n-ch3 3 I 3 ch3 ch2 ch-ch2 nh2 C6H5NH2 niệm Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hidro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hidrocacbon ta được amin. Trong phân tử amin nguyên tử N có thể liên kết với 1 hoặc 2 hoặc 3 gôc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
105    9    0    10-08-2020
73    26    0    10-08-2020
117    4    0    10-08-2020
3    4    0    10-08-2020
2    6    0    10-08-2020
3    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN