TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1672/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1672/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 1672 QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68 2006 QH11 ban hành ngày 29 6 2006 Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28 2004 NĐ-CP ngày 16 01 2004 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54 2003 NĐ-CP Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây 1 TCVN 6702 2000 Xử lý kết quả thử nghiệm để xác định sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật ASTM D 3244- 96 2 TCVN 3180 79 Nhiên liệu điêzen - Xác định trị số xêtan bằng phương pháp trùng sáng Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. . Nơi nhận - Tổng cục TĐC - Lưu HS VT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Quốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    4    0    14-08-2020
285    6    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0