TAILIEUCHUNG - Lecture 2: Quy trình công nghệ yêu cầu (RE - The requirements engineering)

Khái niệm: Quy trình dùng để khảo sát, phân tích và kiểm chứng tính hợp lệ của các yêu cầu hệ thống, Quy trình là một tập các hoạt động nhằm dẫn đến việc phát sinh định nghĩa và đặc tả yêu cầu. Quy trình RE có nhiều dạng khác nhau, phụ thuộc vào lĩnh vực ứng dụng, các nhân tố liên quan và tổ chức phát triển yêu cầu. | Phân tích yêu cầu phần mềm Lecture 2 Quy trình công nghệ yêu cầu RE - The requirements engineering Khái niệm Quy trình dùng để khảo sát phân tích và kiểm chứng tính hợp lệ của các yêu cầu hệ thống Quy trình là một tập các hoạt động nhằm dẫn đến việc phát sinh định nghĩa và đặc tả yêu cầu. 1 Phân tích yêu cầu phần mềm Các đặc tính chung Quy trình RE có nhiều dạng khác nhau phụ thuộc vào lĩnh vực ứng dụng các nhân tố liên quan và tổ chức phát triển yêu cầu. Tuy nhiên có một số đặc tính chung cho các quy trình là Thu thập yêu cầu Requirements elicitation Phân tích yêu cầu Requirements analysis Kiểm chứng yêu cầu Requirements validation Quản trị yêu cầu Requirements management 1 Phân tích yêu cầu phần mềm Các nội dung chính Nghiên cứu khả thi Feasibility studies Thu thập yêu cầu và phân tích Requirements elicitation and analysis Kiểm chứng yêu cầu hợp lệ Requirements validation Quản trị yêu cầu Requirements management

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    0    12-08-2020
5    5    0    12-08-2020
10    4    0    12-08-2020
4    5    0    12-08-2020
2    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN