TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1671/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1671/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1671 QĐ-BKHCN Hà Nội ngày 14 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68 2006 QH11 ngày 29 6 2006 Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28 2004 NĐ-CP ngày 16 01 2004 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54 2003 NĐ-CP Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây 1 TCVN 6702 2007 ASTM D 3244-02 Xử lý kết quả thử nghiệm để xác định sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật 2 TCVN 3180 2007 ASTM D 4737-04 Nhiên liệu điêzen - Phương pháp tính toán chỉ số xêtan bằng phương trình bốn biến số Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. . Nơi nhận - Tổng cục TĐC - Lưu HS VT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Trần Quốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
353    6    0    13-08-2020
6    3    0    13-08-2020
17    6    0    13-08-2020
32    5    0    13-08-2020
215    6    0    13-08-2020
31    5    0    13-08-2020
2    4    0    13-08-2020
13    2    0    13-08-2020
9    4    0    13-08-2020
2    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0