TAILIEUCHUNG - Quyết định số 49/2008/QĐ-BCT

Quyết định số 49/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế Cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do Bộ Công Thương quản lý do Bộ Công thương ban hành | BỘ CÔNG THƯƠNG Số 49 2008 QĐ-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP TRỰC tuyến các dịch vụ công do bộ công thương QUẢN LÝ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Căn cứ Quyết định số 94 2006 QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 Căn cứ Quyết định số 222 2005 QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin và Chánh Văn phòng Bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do Bộ Công Thương quản lý. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin Chánh Văn phòng Bộ Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận - Thủ tướng Chính phủ các Phó Thủ tướng Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng Quốc hội - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Kiểm toán Nhà nước - UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Tư pháp Cục Kiểm tra văn bản - Các Sở Công Thương - Công báo Website Chính phủ - Bộ Công Thương Bộ trưởng các Thứ trưởng các đơn vị thuộc Bộ - Website Bộ Công Thương - Lưu VT TMĐT. Lê Danh Vĩnh QUY CHẾ CUNG CẤP TRỰC TUYẾN CÁC DỊCH VỤ CÔNG DO BỘ CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ Ban hành kèm theo Quyết định số 49 2008 QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    7    0    11-08-2020
38    4    0    11-08-2020
369    4    0    11-08-2020
96    3    0    11-08-2020
18    4    1    11-08-2020
13    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0