TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1670/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1670/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 1670 QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28 2004 NĐ-CP ngày 16 01 2004 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54 2003 NĐ-CP Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68 2006 QH11 ngày 29 6 2006 Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Công bố 5 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây 1 TCVN 7635 2007 Kỹ thuật mật mã - Chữ ký số 2 TCVN ISO TS 150001 2007 ISO TS 15000-1 2004 Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử ebXML Phần 1 Quy định kỹ thuật về hồ sơ và thỏa thuận giao thức hợp tác ebCPP 3 TCVN ISO TS 150002 2007 ISO TS 15000-2 2004 Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử ebXML Phần 2 Quy định kỹ thuật về dịch vụ thông điệp ebMS 4 TCVN ISO TS 150003 2007 ISO TS 15000-3 2004 Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử ebXML Phần 3 Quy định kỹ thuật về mô hình thông tin đăng ký ebRIM 5 TCVN ISO TS 150004 2007 ISO TS 15000-4 2004 Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử ebXML Phần 4 Quy định kỹ thuật về dịch vụ đăng ký ebRS Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. . Nơi nhận - Tổng cục TĐC - Lưu HS VT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Trần Quốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
406    4    0    09-08-2020
25    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0