TAILIEUCHUNG - Mẫu TP-LS-05: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư

Mẫu TP-LS-05: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | Tên Văn phòng luật sư (Công ty luật) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố). 1. Tên đầy đủ của Tổ chức hành nghề luật sư: Tên giao dịch (nếu có): 2. Giấy đăng ký hoạt động số: do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) cấp ngày//. 3. Địa chỉ trụ sở: Điện thoại:. Fax:. Email: 4. Lĩnh vực hoạt động: đăng ký hoạt động cho Chi nhánh với các nội dung sau đây: 1. Tên của Chi nhánh: 2. Địa chỉ trụ sở của Chi nhánh: Điện thoại:. Fax:. Email: Website: 3. Trưởng Chi nhánh: Họ và tên: Nam, nữ Sinh ngày././ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chứng minh nhân dân số:. Ngày cấp././ Nơi cấp: Chứng chỉ hành nghề luật sư số: Ngày cấp././ Là thành viên của Đoàn luật sư: Chỗ ở hiện nay: Điện thoại:. Fax:. Email: 4. Lĩnh vực hành nghề của Chi nhánh: Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định. Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm. Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    4    0    12-08-2020
237    5    0    12-08-2020
8    5    0    12-08-2020
384    3    0    12-08-2020
136    6    0    12-08-2020
71    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN