TAILIEUCHUNG - Quyết định số 45/2008/QĐ-BCT

Quyết định số 45/2008/QĐ-BCT về việc điều chỉnh, bổ sung “quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường hồ chí minh giai đoạn I” do Bộ Công thương ban hành | BỘ CÔNG THƯƠNG Số 45 2008 QĐ-BCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN I BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Căn cứ Nghị định số 92 2006 NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 04 2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92 2006 NĐ-CP về việc lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Căn cứ Quyết định số 0278 2002 QĐ-BTMngày 19 tháng 3 năm 2002 và Quyết định số 1953 2004 QĐ-BTM ngày 30 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương về việc điều chỉnh bổ sung Quy hoạch cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 Căn cứ công văn số 5418 UBND-KTTC ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá đề nghị bổ sung quy hoạch cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 Xét công văn số 1098 SCT-QLTMngày 11 tháng 12 năm 2008 của Sở Công Thương Thanh Hoá về việc giải trình bổ sung quy hoạch cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ sung thêm 01 cửa hàng xăng dầu loại 3 tại km 603 600 theo lý trình mới thuộc xã Hoá Quỳ huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hoá vào Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1. Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 0278 2002 QĐ-BTM ngày 19 tháng 3 năm 2008 và Quyết định số 1953 2004 QĐ-BTM ngày 30 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương vẫn tiếp tục có hiệu lực. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Điều 4. Chánh văn phòng Bộ Vụ trưởng các vụ Kế hoạch Thị trường trong nước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0