TAILIEUCHUNG - Mẫu TP-LS-01: Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

Mẫu TP-LS-01: Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ Kính gửi: Bộ Tư pháp Tên tôi là: Nam, nữ Sinh ngày/./.Nơi sinh Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư số:.. Hoặc được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do): Tôi làm đơn này đề nghị được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Tôi xin cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định. Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
3    3    0
163    4    0
TÀI LIỆU HOT
8    8    0
1    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    6    0