TAILIEUCHUNG - Quyết định số 94/2006/QĐ-UB

Quyết định số 94/2006/QĐ-UB về việc ban hành “Danh mục phân bón phải áp dụng tiêu chuẩn ngành” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG nghiệp VÀ Phát triển nông THÔN Số 94 2006 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH SỐ 94 2006 QĐ-BNN NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC PHÂN BÓN PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN NGÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 86 2003 NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 113 2003 NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất kinh doanh phân bón Căn cứ Nghị định số 179 2004 NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục phân bón phải áp dụng tiêu chuẩn ngành Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng công báo. Điều 3 Chánh văn phòng Bộ Cục trưởng Cục Trồng trọt Vụ trưởng vụ Khoa học công nghệ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Thủ trưởng các đơn vị tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG Bùi Bá Bông BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH MỤC PHÂN BÓN PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN NGÀNH Ban hành kèm theo Quyết định số 94 2006 QĐ-BNN ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn STT Loại phân bón Tiêu chuẩn áp dụng 1 Phân hữu cơ vi sinh vật từ bã bùn mía 10TCN 525-2002 2 Phân hữu cơ vi sinh từ rác thải sinh hoạt 10TCN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0