TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1677/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1677/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 1677 QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quác hội thông qua ngày 29 6 2006 Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28 2004 NĐ-CP ngày 16 01 2004 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54 2003 NĐ-CP Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Hủy bỏ 08 tiêu chuẩn quốc gia sau đây 1 TCVN 4868-89 ISO 2230 2002 Cao su lưu hóa - Hướng dẫn xếp kho 2 TCVN 5321-91 ST SEV 2050-79 Cao su - Phương pháp xác định giới hạn giòn nhiệt 3 TCVN 1595 1988 Cao su - Phương pháp xác định độ cứng So Shore A 4 TCVN 4866-89 ISO 2781 1988 Cao su lưu hóa - Xác định khối lượng riêng 5 TCVN 3976-91 ST SEV 2593-80 Cao su - Phương pháp xác định khối lượng riêng 6 TCVN 200 1995 ISO 1928 1976 Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định giá trị tỏa nhiệt toàn phần bằng phương pháp bom đo nhiệt lượng và tính trị số tỏa nhiệt thực 7 TCVN 173 1995 ISO 1171 1981 Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định hàm lượng tro 8 TCVN 4917-89 ISO 540-74 Than và cốc - Phương pháp xác định tính nóng chảy của tro Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. . Nơi nhận - Tổng cục TĐC - Lưu HS VT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Quốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    0    09-08-2020
6    4    0    09-08-2020
4    3    0    09-08-2020
184    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0