TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1676/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1676/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 1676 QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quác hội thông qua ngày 29 6 2006 Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28 2004 NĐ-CP ngày 16 01 2004 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54 2003 NĐ-CP Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Công bố 12 tiêu chuẩn quốc gia sau đây 1 TCVN 7575-1 2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng Phần 1 Quy định kỹ thuật 2 TCVN 7575-2 2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng Phần 2 Phương pháp thử 3 TCVN 7575-3 2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng Phần 3 Hướng dẫn lắp dựng 4 TCVN 4868 2007 ISO 2230 2002 Sản phẩm cao su - Hướng dẫn lưu kho 5 TCVN 7647 2007 ISO 5603 1986 Cao su lưu hóa - Xác định độ kết dính với sợi kim loại 6 TCVN 5321 2007 ISO 812 2002 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ giòn ở nhiệt độ thấp 7 TCVN 1595-1 2007 ISO 7619-1 2004 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ cứng ấn lõm Phần 1 Phương pháp sử dụng thiết bị đo độ cứng Độ cứng Shore 8 TCVN 4866 2007 Cao su lưu hóa - Xác định khối lượng riêng ISO 2781 1988 9 TCVN 2229 2007 ISO 188 1998 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Phép thử già hóa nhanh và độ chịu nhiệt 10 TCVN 200 2007 ISO 1928 1995 Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định giá trị tỏa nhiệt toàn phần bằng phương pháp bom đo nhiệt lượng và tính giá trị tỏa nhiệt thực 11 TCVN 173 2007 ISO 1171 1997 Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định tro 12 TCVN 4917 2007 ISO 540 1995 Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định tính nóng chảy của tro - Phương pháp ống nhiệt độ cao Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. . Nơi nhận - Tổng cục TĐC - Lưu HS VT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Quốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT