TAILIEUCHUNG - Quyết định số 6583/QĐ-BCT

Quyết định số 6583/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công thương thực hiện Đề án thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Đông của Chính phủ giai đoạn 2008-2015 do Bộ Công thương ban hành | BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 6583 QĐ-BCT Hà Nội ngày 15 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNGJRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÚC ĐẦY QUAN HỆ VIỆT NAM - TRUNG ĐÔNG CỦA CHÍNH pHủ giai đoạn 2008 - 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương Căn cứ Quyết định số 125 2008 QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Đông giai đoạn 2008-2015 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Phi Tây Á Nam Á QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Công thương thực hiện Đề án thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Đông của Chính phủ giai đoạn 2008-2015. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận - Như Điều 3 - Văn phòng Chính phủ - Các Bộ Ngoại giao Tài chính Nội vụ - Bộ trưởng và các Thứ trưởng - Các Vụ Cục XTTM HTQT NL XNK - Website của Bộ Công thương - Lưu VT KV4. Lê Dương Quang CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG NHẰM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÚC ĐẦY QUAN HỆ VIỆT NAM - TRUNG ĐÔNG CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2008-2015 Ban hành kèm theo Quyết định số 6583 QĐ-BCTngày 15 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Khu vực Trung Đông bao gồm các nước Ả-rập Xê-út Ba-ranh Pa-let-tin I-ran I-rắc I-xra-en Gioóc-đa-ni Cô-oét Síp phần Bắc Li-băng Ô-man Ca-ta Xi-ry Thổ Nhĩ Kỳ Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất UAE và Y-ê-men với dân số khoảng 250 triệu người đa số là người Hồi giáo. Khu vực Trung Đông có trữ lượng dầu khí lớn nhất trên thế giới. Kinh tế của các nước ở khu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT