TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1264/QĐ-BTM

Quyết định số 1264/QĐ-BTM Về việc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại do Bộ Thưong mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI Số 1264 QĐ-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO CỤC TRƯỞNG CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI XÁC NHẬN HOẶC KHÔNG XÁC NHẬN VIỆC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ THƯƠNG MẠI BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị đính số 29 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy đính chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại Căn cứ Quyết định số 78 2000 QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Xúc tiến Thương mại Căn cứ Nghị định số 37 2006 NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Căn cứ Thông tư liên tịch số 07 2007 TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37 2006 nĐ-CP Căn cứ Quyết định số 0983 2006 QĐ-BTM ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thương mại Căn cứ Quyết định số 1680 2004 QĐ-BTM ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xúc tiến Thương mại Theo đề nghị của Chánh văn Phòng Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Vụ trưởng Vụ Pháp chế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ủy quyền cho Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại theo quy định của Luật Thương mại Nghị định số 37 2006 NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 07 2007 TTLT-BTM-BTC. Điều 2. Định kỳ hàng năm Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Bộ Thương mại tình hình thực hiện tiếp nhận giải quyết việc đăng ký thực hiện khuyến mại đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại. Điều 3. Chánh Văn phòng Cục .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0