TAILIEUCHUNG - Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC

Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 58 2006 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU NỘP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 57 2002 NĐ-CP ngày 03 6 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí Nghị định số 24 2006 NĐ-CP ngày 06 3 2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 57 2002 NĐ-CP ngày 03 6 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí Căn cứ Nghị định số 20 2006 NĐ-CP ngày 20 02 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Sau khi có ý kiến của Bộ Thương mại tại Công văn số 4340 BTM-PC ngày 13 7 2006 và Công văn số 4743 BTM-PC ngày 01 8 2006 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại khi đăng ký dấu nghiệp vụ với Sở Thương mại Sở Thương mại du lịch quy định tại Điều 9 Nghị định số 20 2006 NĐ-CP ngày 20 02 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải nộp lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ là mẫu dấu lần. Điều 2. Tiền thu lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ quy định tại Quyết định này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước được quản lý và sử dụng như sau 1. Cơ quan thu lệ phí Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại Du lịch được trích 35 Ba lăm phần trăm số tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí theo chế độ quy định 2. Tổng số tiền lệ phí thu được sau khi trừ số tiền được trích theo tỷ lệ quy định tại khoản 1 Điều này số còn lại 65 cơ quan thu lệ phí có trách nhiệm kê khai nộp vào ngân sách nhà nước theo chương loại khoản tương ứng mục 049 tiểu mục 01 của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Điều 3. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
71    6    0    13-08-2020
15    5    0    13-08-2020
9    9    0    13-08-2020
3    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0