TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1253/QĐ-BTM

Quyết định số 1253/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng các Ban chuyên gia - Chương trình Thương hiệu Quốc gia do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1253 QĐ-BTM Hà Nội ngày 31 tháng 7 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG CÁC BAN CHUYÊN GIA - CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29 2004 NĐ-CP ngày 16 01 2004 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại Căn cứ Quyết định số 253 2003 QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia đến năm 2010 Căn cứ Quyết định số 259 2005 QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia - Chương trình Thương hiệu Quốc gia Căn cứ Quyết định số 250 2006 QĐ - TTg ngày 31 tháng 10 năm 2006 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 253 2003 QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia đến năm 2010 và Quyết định số 259 2005 QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia - Chương trình Thương hiệu Quốc gia Căn cứ Quyết định số 0119 QĐ-BTM ngày 25 1 2007 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Căn cứ Quyết định số 0110 QĐ-BTM ngày 25 1 2007 về việc ban hành Hệ thống Tiêu chí lựa chọn thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế làm việc của Hội đồng các Ban chuyên gia -Chương trình Thương hiệu Quốc gia. Điều 2. Các thành viên Hội đồng Thương hiệu Quốc gia các thành viên Ban Thư ký Ban Tư vấn chiến lược Hội đồng các Ban chuyên gia và các doanh nghiệp tham gia chương trình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. . BỘ TRƯỞNG Nơi nhân CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THQG - Như điều 2 - Thủ tướng Chính phủ để b c - Lưu VT XtTM. Trương Đình Tuyển QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG CÁC BAN CHUYÊN GIA - CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT