TAILIEUCHUNG - Quyết định số 33/2006/QĐ-BTM

Quyết định số 33/2006/QĐ-BTM về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu 0% do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 33 2006 QĐ-BTM Hà Nội ngày 16 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ CAMPUCHIA VỚI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU 0 BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Bản Thỏa thuận giữa Bộ Thương mại CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia về các mặt hàng nông sản có xuất xứ Campuchia được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam bằng 0 ký ngày 03 tháng 8 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 29 2004 NĐ-CP ngày 16 01 2004 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 44 TTg-QHQT ngày 18 tháng 8 năm 2006 về thỏa thuận hàng nông sản Campuchia được miễn thuế nhập khẩu Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hai nhóm mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ Campuchia được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0 không phần trăm gồm gạo và lá thuốc lá khô. Mã số hàng hóa và tổng lượng hạn ngạch thuế quan được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0 của các nhóm mặt hàng theo Phụ lục I kèm theo Quyết định này. Điều 2. Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu gạo và lá thuốc lá khô theo hạn ngạch thuế quan được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0 . Riêng đối với lá thuốc lá khô chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu hạn ngạch thuế quan do Bộ Thương mại cấp theo Thông tư số 04 2006 TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006. Điều 3. Hàng hóa nhập khẩu nêu tại Điều 1 Quyết định này được thông quan qua các cặp cửa khẩu quốc tế các cặp cửa khẩu quốc gia nêu tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa trong hạn ngạch thuế quan được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0 được giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo nguyên tắc trừ lùi tự động tổng số lượng hàng nhập khẩu được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    5    0    14-08-2020
4    7    0    14-08-2020
6    5    0    14-08-2020
11    3    0    14-08-2020
27    4    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0