TAILIEUCHUNG - Quyết định số 021/2007/QĐ-BTM

Quyết định số 021/2007/QĐ-BTM về việc bổ sung ủy viên Hội đồng thẩm định và Ban Thư ký của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 21 2007 QĐ-BTM Hà Nội ngày 31 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ BAN THƯ KÝ CỦA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại Căn cứ Quyết định số 279 2005 QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 Căn cứ Quyết định số 12 2006 QĐ-BTM ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 và Quyết định số 020 2007 QĐ-BTM ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi bổ sung một số điều của của Quyết định số 12 2006 QĐ-BTMngày 28 02 2006 ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 Căn cứ Quyết định số 26 2006 QĐ-BTM ngày 22 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung điều chỉnh danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 11 2006 QĐ-BTM Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cử bổ sung các ông bà có tên dưới đây tham gia ủy viên Hội đồng thẩm định 1. Ông Tạ Hoàng Linh Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại làm Ủy viên thường trực Hội đồng thay ông Nguyễn Bảo nguyên Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại. 2. Bà Phạm Quỳnh Anh chuyên viên Vụ Châu Âu Bộ Thương mại thay ông Nguyễn Hữu Thắng chuyên viên Vụ Châu Âu Bộ Thương mại. Điều 2. Cử bổ sung các ông bà có tên dưới đây tham gia Ban Thư ký 1. Ông Nguyễn Việt Hòa Trưởng phòng Chính sách và Hợp tác Quốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT