TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1610/2006/QĐ-BTM

Quyết định số 1610/2006/QĐ-BTM về việc bổ sung nhiệm vụ cho Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn và Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh thuộc Bộ Thương mại do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI Số 1610 2006 QĐ-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ CHO PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU KHU VỰC LẠNG SƠN VA PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU KHU VỰC QUẢNG NINH THUỘC BỘ THƯƠNG MẠI BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29 2004 NĐ-CP ngày 16 01 2004 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn và Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh thuộc Bộ Thương mại có nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu E cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Cộng hòa nhân dân Trung Hoa theo quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này thay thế Điều 2 của Quyết định số 0679 QĐ-BTM ngày 01 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thành lập Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn và Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh thuộc Bộ Thương mại. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh - Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn - Bộ Tài chính - UBND tỉnh Quảng Ninh - UBND tỉnh Lạng Sơn - Sở Thương mại Du lịch Lạng Sơn - Sở Thương mại Du lịch Quảng Ninh - Bộ trưởng các Thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ Thương mại KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Phan Thế Ruệ - Lưu Văn thư .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0