TAILIEUCHUNG - Quyết định số 31/2006/QĐ-BTM

Quyết định số 31/2006/QĐ-BTM về quy tắc xuất xứ áp dụng đối với bốn mươi mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế quan theo Bản thỏa thuận giữa Bộ Thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Cam-pu-chia về các mặt hàng nông sản có xuất xứ Cam-pu-chia được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam bằng 0% do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI Số 31 2006 QĐ-BTM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BỐN MƯƠI MẶT HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ QUAN THEO BẢN THỏA THUẬN GIỮA BỘ THƯƠNG MẠI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ nghĩa việt nam và bộ thương mại Vương quốc CAM-PU-CHIA VỀ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN CÓ XUẤT XỨ CAM-PU-CHIA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM BẰNG 0 BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Bản thỏa thuận giữa Bộ Thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Cam-pu-chia về các mặt hàng nông sản có xuất xứ Cam-pu-chia được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam bằng 0 ký ngày 03 tháng 8 năm 2006 tại Phnôngpênh Cam-pu-chia Căn cứ Nghị định số 29 2004 NĐ-CP ngày 16 01 2004 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại Căn cứ Nghị định số 19 2006 NĐ-CP ngày 20 02 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Hàng hóa nêu tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này phải được thu hoạch hái lượm thu nhặt và sản xuất gia công chế biến toàn bộ trên lãnh thổ Vương quốc Cam-pu-chia sau khi được nuôi trồng tại đó và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ Mau S do Bộ Thương mại Vương Quốc Cam-pu-chia cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này. Điều 2. Hàng hóa nêu tại Điều 1 phải được vận chuyển thẳng và trực tiếp từ Cam-pu-chia đến Việt Nam. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu Vụ trưởng Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thương mại các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận KT. BỘ TRƯỞNG - Bộ Tài chính THỨ TRƯỞNG - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - Website Chính phủ - Công báo - Bộ trưởng các Thứ trưởng Bộ Thương mại - Vụ Pháp chế Vụ Châu Á - Thái Bình Dương Vụ Chính sách Thương mại Đa biên - Lưu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0