TAILIEUCHUNG - Mẫu TP-CC-02: Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập)

Mẫu TP-CC-02: Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành. | TP-CC-02 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố). Tên tôi là .Nam, nữ: Sinh ngày// Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số:ngày .//. đề nghị thành lập Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây: 1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):. . 2. Địa chỉ trụ sở: . . Điện thoại:Fax:Email:. Website (nếu có): 3. Trưởng Văn phòng công chứng: Họ và tên:.Nam, nữ: Sinh ngày// Chứng minh nhân dân số:Ngày cấp:/./ Nơi cấp:. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: . Chỗ ở hiện nay:. . Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tỉnh (thành phố), ngàythángnăm. Công chứng viên (ký và ghi rõ họ tên)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT