TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1510/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1510/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 1510 QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội thông qua ngày 29 6 2006 Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28 2004 NĐ-CP ngày 16 1 2004 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54 2003 NĐ-CP Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây 1. TCVN 6474-1 2007 Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 1 Phân cấp 2. TCVN 6474-2 2007 Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 2 Tải trọng môi trường và cơ sở thiết kế 3. TCVN 6474-3 2007 Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 3 Yêu cầu kỹ thuật 4. TCVN 6474-4 2007 Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 4 Hệ thống neo buộc định vị 5. TCVN 6474-5 2007 Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 5 Hệ thống công nghệ 6 TCVN 6474-6 2007 Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 6 Hệ thống xuất và nhập dầu khí 7. TCVN 6474-7 2007 Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 7 Lắp đặt kết nối và chạy thử 8. TCVN 6474-8 2007 Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 8 Kiểm tra trong khai thác 9. TCVN 6474-9 2007 Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 9 Những quy định cụ thể Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Nơi nhận - Tổng cục TĐC - Lưu HS VT. Trần Quốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0