TAILIEUCHUNG - proBook English proBook

proBook English proBook là một chương trình sổ lưu bút (guestbook) chuyên nghiệp đặt trên website để người dùng có thể ghi lại các cảm nghĩ, nhận xét khi đến thăm website đó. Các đặc điểm: • • • • • • Giao diện chuyên nghiệp Sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL Tích hợp sẵn bộ gõ tiếng Việt trên trang web Cho phép hiện 5 bản ghi một Gửi thư thông báo cho quản trị web khi có người ghi vào sổ lưu bút Cho phép xóa những bản ghi không thích hợp Giao diện: Giao diện của chương trình như sau: Điều kiện. | proBook English proBook là một chương trình sổ lưu bút guestbook chuyên nghiệp đặt trên website để người dùng có thể ghi lại các cảm nghĩ nhận xét khi đến thăm website đó. Các đăc điểm Giao diện chuyên nghiệp Sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL Tích hợp sẵn bộ gõ tiếng Việt trên trang web Cho phép hiện 5 bản ghi một Gửi thư thông báo cho quản trị web khi có người ghi vào sổ lưu bút Cho phép xóa những bản ghi không thích hợp Giao diện Giao diện của chương trình như sau ỵ . có thẻ asnb Mag v t có ụ h ạy ự n H . đ. có bộ gô ngoài. xin chín bíu gổ s as I Tít J Điều kiện cần thiết Server của bạn phải hỗ trợ PHP và MySQL. Để chức năng gửi thư thông báo cho người quản trị web hoạt động được server phải cho phép sử dụng hàm mail của PHP. Cài đăt Bước 1 Giải nén tệp cài đặt vào một thư mục riêng bao gồm những tệp sau Hiện sổ lưu bút. Liên kết trang này với trang chủ website của bạn. Form để người dùng ghi một lưu bút mới. Trang của người quản trị dùng để tạo sổ lưu bút và xóa các mục lưu bút không thích hợp. Tệp thư viện gồm các thông số được khai báo sẵn. Người quản trị có thể thay đổi một số thông số cho phù hợp với website của mình. Tệp thư viện hỗ trợ đánh tiếng Việt ngay trên trang web. Bước 2 Mở tệp bằng một trình soạn thảo văn bản Notepad EditPlus EmEditor và thay các tham số ở đầu chương trình cho phù hợp. Đưa nội dung của bạn vào phần giữa hai dấu ngoặc kép . Nhớ lưu lại tệp sau khi thay đổi. Tham số Mô tả MyQSLserver localhost Địa chỉ máy chủ cơ sở dữ liệu. Nếu đặt cùng trên máy chủ lưu website thì tham số này đặt là localhost . MySQLusername root Tên người dùng cơ sở dữ liệu mặc định là root . MySQLpassword Mật khẩu để truy nhập cơ sở dữ liệu. Tham số này và hai tham số trên cần phù hợp với cài đặt trên máy chủ của bạn. Nếu bạn không rõ cần hỏi lại người quản lý máy chủ. DatabaseName thanhhai_probook Tên của cơ sở dữ liệu. Thông thường tên này do bạn tuỳ ý chọn nhưng một

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT