TAILIEUCHUNG - Mẫu TP-CC-01: Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên

Mẫu TP-CC-01: Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | TP - CC-01 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Tên tôi là . Nam, nữ: . Sinh ngày/./Nơi sinh: . Chứng minh nhân dân số:.Ngày cấp//. Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: . . Chỗ ở hiện nay:. . . Đã được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng số: .ngày /./ Nơi cấp:. Đã hoàn thành tập sự hành nghề công chứng tại từ ngày.//.đến ngày //. (Trường hợp được miễn đào tạo, tập sự hành nghề công chứng thì ghi rõ việc miễn và lý do được miễn) . Tôi làm Đơn này đề nghị được bổ nhiệm công chứng viên để hành nghề công chứng tại Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật. Tỉnh (thành phố), Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN