TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch kinh doanh một số ngành nghề “nhạy cảm”, thương mại, dịch vụ văn hóa; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Quận 3 trong giai đoạn năm 2006 - 2010 do Hội đồng nhân dân Quận 3 ban hành | HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 07 2007 NQ-HĐND Quận 3 ngày 20 tháng 07 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH KINH DOANH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ NHẠY CẢM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HÓA CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3 TRONG GIAI ĐOẠN NĂM 2006 - 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3 KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 11 2006 NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Căn cứ Thông tư số 54 2006 TT-BVHTT ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Bộ Văn hóa -Thông tin hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke vũ trường Căn cứ Thông tư số 01 2001 TT-TCDL ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Tổng cục Du lịch quy định điều kiện kinh doanh khách sạn Căn cứ Tờ trình số 05 TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 3 về quy hoạch kinh doanh một số ngành nghề nhạy cảm thương mại dịch vụ văn hóa quy hoạch cụm panô hộp đèn cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 3 trong giai đoạn năm 2006 - 2010 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến phát biểu của các đại biểu Hội đồng nhân dân QUYẾT NGHỊ 1. Thông qua quy hoạch kinh doanh một số ngành nghề nhạy cảm thương mại và dịch vụ văn hóa quy hoạch cụm panô hộp đèn cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 3 trong giai đoạn năm 2006 - 2010 theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận 3 trình tại kỳ họp. 2. Giao cho - Ủy ban nhân dân quận 3 trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. - Thường trực Hội đồng nhân dân hai Ban Hội đồng nhân dân các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 3 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 12 vào ngày 20 tháng 7 năm 2007. . CHỦ TỊCH Thân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4          14-08-2020
60    4    0    14-08-2020
12    4    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
11    2    0
167    4    0
TÀI LIỆU HOT
15    2    0
5    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    6    0