TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1569/2006/QĐ-BTM

Quyết định số 1569/2006/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Thương mại điện tử do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1569 QĐ-BTM Hà Nội ngày 29 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị đính số 29 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy đính chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại Căn cứ Quyết định số 1595 2004 QĐ-BTM ngày 2 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định chức năng nhiệm vụ của các Vụ Thanh tra Văn phòng Bộ Căn cứ Quyết định số 0983 2006 QĐ-BTM ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thương mại Theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Thương mại điện tử QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Vụ Thương mại điện tử. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ trưởng Vụ Thương mại điện tử và cán bộ công chức của Vụ Thương mại điện tử chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận KT. BỘ TRƯỞNG - Bộ trưởng các Thứ trưởng THỨ TRƯỞNG - Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ - Website MOT - Lưu VT TMĐT. Lê Danh Vĩnh QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ban hành kèm theo Quyết định số 1569 QĐ-BTM ngày 29 tháng 09 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Trách nhiệm trong công tác Cán bộ công chức của Vụ Thương mại điện tử có trách nhiệm 1. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ công chức được quy định tại Pháp lệnh Cán bộ Công chức ban hành ngày 26 2 1998 và Quy chế làm việc của Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 0983 2006 QĐ-BTM ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. 2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ công vụ của mình lãnh đạo Vụ còn phải chịu trách nhiệm đối với việc thi hành nhiệm vụ của cán bộ công chức thuộc quyền quản lý. 3. Chấp hành đúng chính sách pháp luật kỷ luật lao động có tinh thần chủ động hợp tác với tập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT