TAILIEUCHUNG - Quyết định số 30/2006/QĐ-BTM

Quyết định số 30/2006/QĐ-BTM về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007 do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI Số 30 2006 QĐ - BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2007 BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại Căn cứ Quyết định số 279 2005 QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 -2010 Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007 và đơn vị chủ trì thực hiện theo Danh mục ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 2. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm thực hiện các đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu nội dung tiến độ đảm bảo hiệu quả và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đề án được duyệt và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo và quyết toán việc thực hiện chương trình theo đúng quy định tại Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279 2005 QĐ-TTg ngày 03 11 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 5. Các Bộ có liên quan và thủ trưởng đơn vị chủ trì chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận BỘ TRƯỞNG -Thủ tướng các PTT Chính phủ VPCP để báo cáo -Các Bộ Tài chính KHĐT Công nghiệp Thủy sản Y tế Nông nghiệp PTNT Bưu chính Viễn Thông Quốc Phòng -Bộ Tư pháp Cục Kiểm tra Văn bản -UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương - ăn phòng Trung ương Đảng Trương Đình Tuyển - an Kinh tế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
5    4    0
4    4    0
TÀI LIỆU HOT
2    7    0
5    4    0
61    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    9    0
8    2    0
5    4    0