TAILIEUCHUNG - Mẫu STP/HT-2006-KH.1: Tờ khai đăng ký kết hôn

. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo Mẫu STP/: Tờ khai đăng ký kết hônsự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN Kính gửi: . NGƯỜI KHAI BÊN NAM BÊN NỮ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Nơi thường trú/tạm trú Số Giấy CMND/Hộ chiếu Kết hôn lần thứ mấy Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký. Làm tại:ngày thángnăm Bên nam Bên nữ Chú thích: (1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký kết hôn khác với nơi thường trú/tạm trú của người đăng ký kết hôn; (2) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đăng ký kết hôn là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    23    0    10-08-2020
1    5    0    10-08-2020
10    4    0    10-08-2020
6    6    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN