TAILIEUCHUNG - Thông tư 09/2007/TT-BTM

Thông tư số 09/2007/TT-BTM về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành để hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ. | BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 09 2007 TT-BTM Hà Nội ngày 17 tháng 7 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 23 2007 NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁCHOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Căn cứ Nghị đính số 29 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Thương mại Căn cứ Nghị định số 23 2007 NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Căn cứ Nghị định số 35 2006 NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại Căn cứ Nghị định số 12 2006 NĐ-CP ngày 23 tháng 01 tháng 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài Căn cứ Nghị định số 108 2006 NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 23 2007 NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 như sau I. HƯỚNG DẪN CHUNG 1. Đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá Nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 23 2007 NĐ-CP có quyền đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực _tiếp đến mua bán hàng hoá theo hình thức đầu tư và lộ trình thực hiện quy định tại Phụ lục số 01 Quyết định số 10 2007 QĐ-BTM ngày 21 5 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    7    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
1    5    0
TÀI LIỆU HOT
57    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
98    4    0
5    3    0