TAILIEUCHUNG - Thông tư số 116/2008/TT-BTC

Thông tư số 116/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Số 116 2008 TT-BTC Hà Nội ngày 04 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ GIA CÔNG VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI Căn cứ Luật Hải quan số 29 2001 QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42 2005 QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan Căn cứ Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu số 45 2005 QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 Luật quản lý thuế số 78 2006 QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 149 2005 NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu Thuế nhập khẩu Căn cứ Nghị định số 85 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế Căn cứ Nghị đính số 154 2005 NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan Căn cứ Nghị định số 12 2006 NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài như sau Mục I. QUI ĐỊNH CHUNG I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 1. Nguyên liệu gia công bao gồm nguyên liệu chính và phụ liệu để tạo nên sản phẩm gia công. 2. Nguyên liệu chính là nguyên liệu tạo nên thành phần chính của sản phẩm. 3. Phụ liệu là phần nguyên liệu tham gia tạo nên sản phẩm gia công nhưng không phải thành phần chính của sản phẩm. 4. Vật tư gia công là các loại sản phẩm bán thành phẩm tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm gia công nhưng không trực tiếp cấu thành sản phẩm gia công. Vật tư gia công bao gồm cả bao bì hoặc vật liệu làm bao bì chứa sản phẩm gia công. 5. Phế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    6    0    12-08-2020
7    24    0    12-08-2020
4    4    0    12-08-2020
10    2    0    12-08-2020
38    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0