TAILIEUCHUNG - Thông tư số 11/2006/TT-BTM

Thông tư số 11/2006/TT-BTM về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam | BỘ THƯƠNG MẠI Số 11 2006 TT-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 9 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 72 2006 NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Căn cứ Nghị đính số 29 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại Căn cứ Nghị định số 72 2006 NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam sau đây gọi tắt là Nghị định số 72 2006 NĐ-CP Bộ Thương mại hướng dẫn hồ sơ trình tự thủ tục cấp cấp lại sửa đổi bổ sung gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh Văn phòng đại diện thông báo hoạt động báo cáo hoạt động chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 72 2006 NĐ-CP như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Cơ quan cấp cấp lại sửa đổi bổ sung gia hạn thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam sau đây gọi tắt là cơ quan cấp Giấy phép a Bộ Thương mại là cơ quan cấp cấp lại sửa đổi bổ sung gia hạn thu hồi sửa đổi bổ sung sau đây gọi chung là điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài sau đây gọi tắt là Chi nhánh . b Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại Du lịch các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi chung là Sở Thương mại là cơ quan cấp cấp lại điều chỉnh gia hạn thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài sau đây gọi tắt là Văn phòng đại diện trong phạm vi quản lý của địa phương. 2. Trách nhiệm của cơ quan cấp Giấy phép a Cấp cấp lại điều chỉnh gia hạn thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 72 2006 nĐ-CP. b Xem xét việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Chi nhánh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT