TAILIEUCHUNG - Nghị định số 110/2006/NĐ-CP

Nghị định số 110/2006/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ 110 2006 NĐ-CP Hà Nội ngày 28 tháng 9 na9m 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001 Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải NGHỊ ĐỊNH Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô trên hệ thống đường bộ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Nghị định này áp dụng đối với mọi doanh nghiệp hộ kinh doanh kinh doanh vận tải bằng ô tô trên lãnh thổ Việt Nam. 2. Trong trường hợp Điều ước quốc tế liên quan đến kinh doanh vận tải bằng ô tô mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó. Điều 3. Các loại hình kinh doanh vận tải bằng ô tô Kinh doanh vận tải bằng ô tô có các loại hình sau 1. Vận tải khách theo tuyến cố định. 2. Vận tải khách bằng xe buýt. 3. Vận tải khách bằng taxi. 4. Vận tải khách theo hợp đồng. 5. Vận tải khách du lịch. 6. Vận tải hàng. Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Kinh doanh vận tải bằng ô tô là việc sử dụng xe ô tô để vận tải khách vận tải hàng có thu tiền. 2. Kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định là kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo tuyến có xác định bến đi bến đến và xe chạy theo lịch trình hành trình quy định. 3. Kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt là kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định có các điểm dừng đón trả khách và xe chạy theo biểu đồ vận hành. 4. Kinh doanh vận tải khách bằng taxi là kinh doanh vận tải khách bằng ô tô có lịch trình và hành trình theo yêu cầu của khách cước tính theo đồng hồ tính tiền. 5. Kinh doanh vận

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    2    0    15-08-2020
21    4    0    15-08-2020
632    8    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
106    2    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    9    0