TAILIEUCHUNG - Mẫu STP/HT-2006-GH.1: Giấy cử người giám hộ

Mẫu STP/: Giấy cử người giám hộ. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ Kính gửi: . Họ và tên người cử giám hộ: Giới tính:. Năm sinh: Dân tộc:Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: . Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: Quan hệ với người cần được giám hộ: Cử người có tên dưới đây: ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Nơi thường trú/tạm trú Số Giấy CMND/Hộ chiếu Làm người giám hộ cho người có tên dưới đây: Họ và tên: Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh:. Nơi sinh: Dân tộc:Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: . Lý do cử giám hộ: . Đề nghị. đăng ký. Làm tại:ngày thángnăm Người cử giám hộ (1) Chú thích: (1) Nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử người giám hộ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN