TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2425/QĐ-TCHQ

Quyết định số 2425/QĐ-TCHQ về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện khung tiêu chuẩn về an ninh và tạo thuận lợi thương mại toàn cầu do Tổng cục Hải quan ban hành | BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 2425 QĐ-TCHQ Hà Nội ngày 27 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC hiện khung tiêu CHUẨN VỀ AN NINH VÀ TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 96 2002 NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan Theo đề nghị của Trưởng ban Cải cách hiện đại hóa Hải quan QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Khung tiêu chuẩn về an ninh và tạo thuận lợi thương mại toàn cầu. Điều 2. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này tùy theo tình hình cụ thể Tổng cục Hải quan sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thành phố thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Như Điều 3 - Lãnh đạo Bộ để báo cáo - Vụ Pháp chế BTC - Lưu vT CcHđH 3b KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Đặng Hạnh Thu KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KHUNG TIÊU CHUẨN VỀ AN NINH VÀ TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU Mục tiêu 1 Sửa đổi bổ sung cơ sở pháp lý quy trình thủ tục hải quan để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý thực hiện Khung tiêu chuẩn. STT Mục tiêu cụ thể Hoạt động Chỉ số thực hiện Thời hạn hoàn thành Cơ quan chủ trì Quy định cơ sở pháp lý về khai báo thông tin điện tử đến trước Nghiên cứu đề xuất và trình cấp có thẩm quyền đưa nội dung khai báo thông tin điện tử đến trước thẩm quyền của Hải quan Doanh nghiệp mẫu tờ khai mẫu dữ liệu tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu chữ ký điện tử bảo mật . Nghị định chung về thủ tục hải quan 2009 Ban CCHĐH Nghiên cứu đề xuất và trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật việc thực hiện mẫu tờ khai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT