TAILIEUCHUNG - Quyết định số 142/2006/QĐ-UBND

Quyết định số 142/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thương mại thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 142 2006 QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ miNh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tô chức Hội đông nhân dân và Uy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đông nhân dân Uy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Nghị định số 171 2004 NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tô chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Thông tư liên tịch số 08 2005 TTLT-BTM-BNVngày 08 tháng 4 năm 2005 của Bộ Thương mại và Bộ Nội vụ hướng dân chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tô chức của cơ quan chuyên môn giúp Uy ban nhân dân quản lý Nhà nước về thương mại ở địa phương Căn cứ Quyết định số 752 QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 1993 của Uy ban nhân dân thành phố HÔ Chí Minh về việc hợp nhất 2 Sở Sở Thương nghiệp và Sở Kinh tế Đối ngoại thành phố thành tô chức mới lấy tên là Sở Thương mại thành phố Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại tại Tờ trình số 2704 STM-TCHC ngày 23 tháng 6 năm 2006 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 474 TTr-SNVngày 11 tháng 8 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thương mại thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Giám đốc Sở Thương mại có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung điều khoản được phê duyệt tại Quy chế này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 mười ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 251 2004 QĐ-UB ngày 10 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thương mại thành phố Hồ Chí Minh. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Nội vụ Thủ trưởng các sở ngành thành phố Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    2    0    13-08-2020
42    4    0    13-08-2020
5    5    0    13-08-2020
4    2    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0