TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2423/QĐ-TCHQ

Quyết định số 2423/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành | BỘ TÀI CHÍNH TỎNG CỤC HẢI QUAN Số 2423 QĐ-TCHQ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ TIỀN PHẠT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẩU nhập khẩu TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan Căn cứ Luật Quản lý thuế Căn cứ các Nghị định Thông tư hướng dân Luật Hải quan và Luật Quản lý thuế Căn cứ Nghị định số 96 2002 NĐ-CP ngày 19 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. Nơi nhận - Như Điều 3 - Bộ Tài chính Vụ PC vụ CST - Lãnh đạo Tổng cục - Lưu VT KTTT 4 KT. TỔNG CỤC trưởng PHÓ TỔNG CỤC trưởng Nguyễn Ngọc Túc QUY TRÌNH GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ TIỀN PHẠT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT khẩu nhập khẩu Ban hành kèm theo Quyết định số 2423 QĐ-TCHQ ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Quy trình này hướng dẫn về gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt sau đây gọi là gia hạn đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. 2. Nội dung gia hạn trong quy trình này chỉ bao gồm các bước công việc cần phải làm của cơ quan hải quan khi gia hạn. Khi thực hiện gia hạn công chức hải quan phải căn cứ quy định của các Luật Nghị định Thông tư quy định và hướng dẫn về thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu thuế tiêu thụ đặc biệt thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế phải bảo đảm công khai minh bạch. 3. Hồ sơ đề nghị gia hạn được nộp tại cơ quan hải quan nơi có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT