TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1496/2006/QĐ-BTM

Quyết định số 1496/2006/QĐ-BTM về việc ban hành Quy định về quy trình tác nghiệp và thời hạn xử lý công việc của Cục Quản lý cạnh tranh do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1496 QĐ-BTM Hà Nội ngày 19 tháng 09 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP VÀ THỜI HẠN XỬ LÝ CÔNG VIỆC CỦA CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị đính số 29 2004 NĐ-CP ngày 16 01 2004 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại Căn cứ Nghị định số 06 2006 NĐ-CP ngày 09 01 2006 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình tác nghiệp và thời hạn xử lý công việc của Cục Quản lý cạnh tranh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh và các đơn vị cá nhân có liên quan khác của Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhân KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bộ trưởng Để báo cáo Các Thứ trưởng Các Vụ Cục Văn phòng Bộ Cục trưởng Cục QLCT Các đơn vị thuộc Cục QLCT Lưu VT QLCT Lê Danh Vĩnh FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Quy trinh dinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT