TAILIEUCHUNG - Quyết định số 28/2006/QĐ-BTM

Quyết định số 28/2006/QĐ-BTM về việc ủy quyền cho ban quản lý khu kinh tế nghi sơn tỉnh thanh hóa quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh thanh hóa do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI Số 28 2006 QĐ-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 09 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ NGHI SƠN TỈNH THANH HÓA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THANH HÓA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Thương mại Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp Khu chế xuất Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36 CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ Căn cứ Quyết định số 965 QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 3860 UBND-KTTC ngày 13 9 2006 QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa sau đây gọi tắt là Ban quản lý quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên hợp doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa sau đây gọi tắt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài . Điều 2 Ban quản lý xét duyệt kế hoạch nhập khẩu và quản lý hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo nội dung sau 1. Duyệt kế hoạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Duyệt kế hoạch nhập khẩu và xác nhận miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị phương tiện vận chuyển vật tư xây dựng phụ tùng để lắp đặt đầu tư tạo tài sản cố định bao gồm cả việc nhập khẩu bằng phương thức thuê mua tài chính. Việc xác nhận miễn thuế nhập khẩu chỉ được thực hiện đối với các dự án đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1 1 2006. Duyệt kế hoạch tạm nhập máy móc thiết bị phương tiện vận chuyển thuê của nước ngoài chưa có trong dây .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    2    0    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
14    21    0    11-08-2020
4    4    0    11-08-2020
24    4    0    11-08-2020
40    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0