TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1494/QĐ-BTM

Quyết định số 1494/QĐ-BTM về việc ban hành Quy định về quy trình tác nghiệp và thời hạn xử lý công việc thuộc chức năng quản lý của Vụ Thị trường Châu Mỹ do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI Số 1494 QĐ-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 09 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP VÀ THỜI HẠN XỬ LÝ CÔNG VIỆC THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA VỤ THỊ TRƯỜNG CHÂU MỸ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29 2005 NĐ- CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Mỹ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về quy trình tác nghiệp và thời hạn xử lý công việc thuộc chức năng quản lý của Vụ Thị trường Châu Mỹ Bộ Thương mại Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2006 Điều 3. Các đ c Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Mỹ Vụ Tổ chức Cán bộ cán bộ công chức Vụ Thị trường Châu Mỹ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận - Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ - Bộ trưởng Trương Đình Tuyển - Các Thứ trưởng Bộ Thương mại - Lưu VT KV3 Lương Văn Tự QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP VÀ THỜI HẠN XỬ LÝ CÔNG VIỆC THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA VỤ THỊ TRƯỜNG CHÂU MỸ Ban hành kèm theo Quyết định số 1494 QĐ-BTMngày 18 9 2006 Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy định này quy định về quy trình tác nghiệp thời gian xử lý văn bản đến đối với một số công việc thuộc chức năng quản lý của Vụ Thị trường Châu Mỹ. 2. Việc tiếp nhận luân chuyển xử lý và lưu trữ văn bản thuộc các lĩnh vực khác thực hiện theo các Quyết định khác của cấp trên. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Quy định này áp dụng đối với tất cả cán bộ lãnh đạo chuyên viên Vụ Thị trường Châu Mỹ. 2. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp lãnh đạo Vụ chuyên viên của Vụ Thị trường Châu Mỹ đi công tác nghỉ ốm nghỉ việc đột xuất có lý do hoặc trường hợp làm việc theo nhóm tổ hội đồng nhưng thiếu thành viên tham gia. Điều 3. Mục tiêu Tăng cường tính công khai minh bạch và đẩy mạnh hơn nữa công tác .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0