TAILIEUCHUNG - Quyết định số 49/2006/QĐ-BTC

Quyết định số 49/2006/QĐ-BTC về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 49 2006 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội ngày 15 tháng 09 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu số 45 2005 QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 Căn cứ Nghị quyết số 977 2005 NQ-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 149 2005 ND-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục kèm theo. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 18 09 2006. Bãi bỏ Quyết định số 45 2006 QĐ-BTC ngày 31 08 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 . . Nơi nhận KT. BỘ TRƯỞNG - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ THỨ TRƯỞNG - Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chủ tịch nước - Viện kiểm sát NDTC Tòa án NDTC - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - UBND tỉnh thành phố trực thuộc TW Trương Chí Trung - Cục kiểm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT