TAILIEUCHUNG - Quyết định số 6193/QĐ-BCT

Quyết định số 6193/QĐ-BCT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Công nghiệp địa phương do Bộ Công thương ban hành | BỘ CÔNG THƯƠNG Số 6193 QĐ-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương Căn cứ Nghị định số 134 2004 NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn Căn cứ Quyết định 0799 QĐ-BCTngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp địa phương Xét đề nghị của Cục Công nghiệp địa phương tại Tờ trình số 12 TTr-CNĐP ngày 23 tháng 6 năm 2008 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Công nghiệp địa phương. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận - Như Điều 3 - Bộ trưởng để b c - Các đồng chí Thứ trưởng - Lưu vT TCCB. Lê Dương Quang QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG Ban hành kèm theo Quyết định số 6193 QĐ-BCTngày 24 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương Chương 1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN Điều 1. Cục Công nghiệp địa phương được thành lập theo quy định tại Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương. Điều 2. Cục Công nghiệp địa phương là cơ quan thuộc Bộ Công thương thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hoạt động khuyến công khu - cụm - điểm công nghiệp doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở các địa phương trong phạm vi cả nước. Tên tiếng Việt Cục

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0