TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1477/2006/QĐ-BTM

Quyết định số 1477/2006/QĐ-BTM về việc ban hành Quy định về quy trình tác nghiệp và phân công thực hiện chức năng quản lý của Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI Số 1477 QĐ-BTM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA VỤ THỊ TRƯỜNG CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29 2004 NĐ-CP ngày 16 01 2004 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành Quy định về quy trình tác nghiệp của Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương. Điều 2. Ông Vụ trưởng các ông Phó Vụ trưởng Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc và kiểm tra thực hiện Quy định về quy trình tác nghiệp của Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương. Điều 3. Lãnh đạo chuyên viên Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương và các đơn vị cá nhân khác thuộc Bộ Thương mại vi phạm và hoặc không tạo điều kiện cản trở việc thực hiện Quy định về quy trình về tác nghiệp của Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2006. Điều 5. Ông Vụ trưởng các ông Phó Vụ trưởng tất cả chuyên viên Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương và các đơn vị cá nhân khác liên quan của Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TRƯỞNG Nơi nhận THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng để báo cáo - Các Thứ trưởng - VụCATBD - Các Vụ Cục Văn phòng Bộ - Lưu VT CATBD Phan Thế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT