TAILIEUCHUNG - Mẫu số 13-TP-TGPL: Phiếu chuyển

Mẫu số 13-TP-TGPL: Phiếu chuyển. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | Mẫu số 13-TP-TGPL SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ. TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC Số: ./PC-TGPL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày . tháng . năm 200. PHIẾU CHUYỂN Kính gửi: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố .(1b) .(1). nhận được đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và hồ sơ kèm theo của ông/bà .(2 hoặc 2a). Địa chỉ liên hệ: . Thuộc diện: . Nội dung yêu cầu TGPL: . . . . Qua nghiên cứu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, . .(1). nhận thấy vụ việc trên thuộc phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố .(1b) Để tạo điều kiện thuận lợi cho ông/bà .(2 hoặc 2a)., căn cứ Điều 37 Luật Trợ giúp pháp lý, .(1). chuyển hồ sơ vụ việc đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố (1b) để thụ lý vụ việc và thực hiện TGPL cho ông/bà .(2 hoặc 2a). theo quy định. Nơi nhận: - Như trên; - .(2 hoặc 2a). - Lưu: VT, HS. GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Ghi chú: (1): Tên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chuyển vụ việc (1b): Tên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp nhận (2): Tên người được trợ giúp pháp lý (2a): Tên người đại diện, người giám hộ cho người được trợ giúp pháp lý

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    2    0    11-08-2020
14    6    0    11-08-2020
4    6    0    11-08-2020
6    4    0    11-08-2020
6    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN