TAILIEUCHUNG - Báo cáo kinh tế thế giới

Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người trong một xã hội với một nguồn lực có giới hạn. Kinh tế là tổng thể các yếu tố sản xuất, các điều kiện sống của con người, các mỗi quan hệ trong quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội. Nói đến kinh tế suy. | CHÚ DẪN CỦA NHA XúẪT bAn Cuốn sách Bước vào thế kỷ 21 la báo cáo định ky về tình hình phát triển thếgiói năm 1999-2000 do Ngân hàng thể giói biển soán vá ấn hánh tháng 8-1999. Xem xét bối cánh trong đo se đăt rá những vấn đề lón cUá thể ky 21 cuốn sách đề xuất những phữóng thữc tiểp cân vá những khuyển nghị nhăm đáp ững những muc tiều xá hối quán trong má phát triển cân phái hữóng tói. Đăc biềt cuốn sách trình báy hái vấn đề lón sé định hình lái cánh quán phát triền khi bước váo thiền niền ky mói toán câu hoá vá địá phữóng hoá. Phân tích những nối dung chính những thách thúc vá cơ hối cuá toán câu hoá vá địá phữóng hoá cuốn sách gói mở những giái pháp ững pho đối với những vấn đề náy trữóc hết lá những giái pháp về thề chề má tất cá những nữớc muốn đát đữóc những tiền bố trong chiền lữợc phát triền khống thề khống quán tâm. Ngoái rá cuốn sách con co các chỉ số chon lọc vế tỉnh hỉnh phàt triến thế giới năm 1999-2000 mốt tái liều thám kháo thiềt yều giup bán đoc năm băt những chiều hữóng phát triền trong thơi gián gân đây. Xuất bán cuốn sách náy chung tối hy vong sé đem đền cho bán đoc những thống tin phong phu vá bố ích về các vấn đề đáng đữợc nhiều nữóc quán tâm. Măc du cuốn sách co mốt sốđánh giá vá số liếu thống kề khác vói chung tá song chung tối vân giữnguyến văn đề bán đoc thám kháo. Do điều kiền thơi gián eo hán chăc răng cuốn sách kho tránh khoi những khiềm khuyềt rất mong được bán đoc gop y. Xin trân trong giói thiều cuốn sách cung bán đoc. Tháng 12 năm 1999 NHÀ XUẤT BAN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA LỜI NÓI ĐẦU Bao cao về tình hỉnh phát triển thế giới 1999-2000 ban thú- 22 trong bộ báo cáo hằng năm náy noi đến cánh quan phát triển độ i tháy cua đầu thế ky XXI. Tú duy về phát triển đá tiền hoá thánh một thú chu nghĩá thục dung rộng rái nhần thúc đúợc răng phát triển phái đi xá hon tăng trúỏng kinh tếđề báo gộm những muc tiều xá hội quán trong tình trạng đoi ngheo đữợc giám bút chất lữong cuộc sống đữọc cái thiền những co hội đữọc hữOng một nền giáo duc vá y tề tột đẹp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT