TAILIEUCHUNG - Tuyển tập đề thi môn Kinh tế lượng - Đề 7

1) Khi gi bn của mặt hng A tăng 1% thì lượng hng bn được trung bình giảm 0,4868 tấn/thng. 2) Ký hiệu α2 l hệ số hồi quy của biến lnX trong hm hồi quy tổng thể, ta cần kiểm định giả thiết H0: α2 = 0; H1: α2 ≠ 0; Vì ⎜t ⎜ = 8,16 2,306 nn ta bc bỏ giả thiết H0. Tức bin lnX sự cĩ ảnh hưởng đến Y. | 1 Tuyển tập đề thi Môn Kinh tế lượng ĐỀ 7 Trang 160 - Bi tập KTL Cu 3 a _ 1 Tìm hm hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X v giải thích ý nghĩa cc hệ số Để tính các tổng cần thiết ta lập bảng tính như sau Yi Xi XiYi Xi2 Yi2 34 5 0 170 25 1156 34 4 8 163 2 23 04 1156 37 4 6 170 2 21 16 1369 36 4 5 162 20 25 1296 38 4 5 171 20 25 1444 38 4 4 167 2 19 36 1444 39 4 3 167 7 18 49 1521 40 4 2 168 17 64 1600 42 4 2 176 4 17 64 1764 45 4 0 180 16 2025 383 44 5 1695 7 198 83 14775 Từ kết quả tính ở bảng trn ta cĩ X Xl 445 4 45 Y Yl 383 38 3 n 10 n 10 Ta cĩ A y X Y - R i 2 sX - n X 2 1695 7 - 10 X 4 45 X 38 3 _ 198 83 -10 4 45 2 -10 74534 P1 Y - P2X 38 3 - -10 74534 .4 45 86 11676 Vậy hm hồi quy tuyến tính mẫu cần tìm l Y 86 11676 - 10 74534X. i i Ý nghĩa của cc hệ số hồi quy 2 p1 86 11676 khơng cĩ ý nghĩa kinh tế vì trong thực tế khơng tồn tại gi bn bằng 0. p2 -10 74534 cho biết Khi gi bn của mặt hng A tăng giảm 1 ngn đồng kg thì lượng hng bn được của mặt hng ny giảm tăng 10 745 tấn tháng. 2 Ta cần kiểm định giả thiết H0 p2 0 H1 p2 0 Ta cĩ TSS 2 Yi2 - n ỹ 2 14775 -10 38 3 2 106 1 ESS p2 2 ịx 02 2 k X2 - n x 2 -10 11676 2 198 83 - 10 4 45 2 -10 11676 2 0 805 92 9472 RSS TSS - ESS 106 1 - 92 9472 13 1528 2 R 13 1 6441 n - 2 8 var p2 - - 16441 2 04236 ẺỸ 0 805 I------- se p2 l var p2 72 04236 1 42911 - 10 J4534 -7 52 se p2 1 42911 Với mức ý nghĩa a 5 thì t0 025 8 2 306 tra bảng ta Vì 11 I 7 52 2 306 nn ta bc bỏ giả thiết H0. Tức giá bán thức sự có ảnh hưởng đến lượng hng bn được của mặt hng A. 3 Khi đơn vị tính của Y l kg thng tức Y i 1000Yi k1 1000 Biến X không đổi nn k2 1 Vậy p1 k1p1 86 11676 X1000 86116 76 3 . k Y. p 1 p 1000 -10 74534 -10745 34 12 l k2 J 2 Vậy hm hồi quy mẫu khi đơn vị tính của Y l kg thng l Y 86116 76 - 10745 34X. i i R2 4 ESS 92 9472 _ _ _ 0 876 TSS 106 1 Mức độ ph hợp của mơ hình kh cao 5 E_ Y X dY X dX Y -10 74534445 38 3 -1 25 Ý nghĩa Khi gi bn của mặt hng A tăng giảm 1 thì lượng hng bn được trung bình của mặt hng ny giảm tăng 1 25 . 6

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    4    0    13-08-2020
34    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0